KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Home » KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti (“CEDENT”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVK Kanunu”)’na ve bu kanunun uygulanmasına yönelik diğer düzenlemelere tam uyumun sağlanması ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olup, faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz her türlü kişisel veriyi ve kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri KVK Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Buna bağlı olarak; iş bu aydınlatma metni KVK Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği kişisel veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğümüz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

Şirketin Unvanı: CERRAHPAŞA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LTD. ŞTİ  

    (Mersis No: 0206066708300019)

Adres        : Cerrahpaşa Küçük Kürkçübaşı Mah. Yokuş Çeşme Sok. No:58/1 Fatih/İstanbul

Vergi Dairesi    : Kocamustafapaşa Vergi Dairesi

Vergi No    :  2060667083

Tel No        : 0212 530 4848

E-Posta    : [email protected]

Web        :  www.cedent.com.tr

KEP Adresi    [email protected]

 

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti (“CEDENT”) kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle) paylaşabilecek, aktarabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir. 

İş bu Aydınlatma metni, CEDENT çalışanları, çalışan adayları, aktif ve potansiyel müşterileri, müşteri adayları, ziyaretçileri, tedarikçileri, CEDENT ile ilişki içinde bulunan diğer tüm gerçek kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket olarak sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil aşağıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan tüm kişisel verilerinizi amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

Buna göre; Kimlik Bilgileri (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz); İletişim Bilgileri (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz); Finansal Veriler (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz ve sair finansal verileriniz); Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; Fiziksel mekan güvenliği amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz; Sağlık Verileri (Sağlık raporu, radyografi, tıbbi işlem fotoğraf ve video kayıtlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık kişisel verileriniz); Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız; CEDENT’e iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz; CEDENT çalışanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve iş ile ilgili her türlü kişisel verileriniz; CEDENT tedarikçisi olmanız halinde iş ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hallerde kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

  • Ağız ve diş sağlığı alanında sağlık hizmeti sunulması; 
  • Yürüttüğümüz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılarak, faaliyetlerin ve operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi; 
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması;
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; 
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, günlük operasyonların planlanması, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi; 
  • Hizmet sonrası destek hizmetleri, müşteri memnuniyeti, kurumsal iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetleri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; 
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; 
  • Tedarik süreçlerinin yürütülmesi; 
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; 
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması; 
  • Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, SGK kaydının yapılabilmesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulabilmesi;
  • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması; 
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlar. 
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerin korunması aynı zamanda Anayasal bir hak olduğundan Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kural olarak kişisel verilerinizi ancak kanunda öngörülen hallerde veya bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeniz ile açıkladığınız açık rızanızla işlemektedir. Ancak KVK Kanunu’nun Madde 5/2 ve Madde 6/3’te belirtilen açık rıza aranmaksızın kişisel veri işleme şartlarının herhangi birinin varlığı halinde açık rıza alınmamakta ve Kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda, sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri sorumlusu olarak her türlü hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak Şirketin  meşru menfaati için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hallerinde işlenmektedir. Ayrıca sağlık kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, CEDENT tarafından Açık Rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 1219 Sayılı Kanun, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Türk Diş Hekimleri Birliği Meslek Etiği Kuralları, Hasta Hakları Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat ile öngörülen yükümlülükler doğrultusunda mesleki ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi; amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı Kanun’un 6.maddesi 3.fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, müşteri görüşmeleri, mobil uygulamalar dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinden, şirketimiz nezdindeki (fiziki ve sanal/digital) üye/kullanıcı ve çağrı merkezi işlemleri ile müşteri memnuniyetine dair şikayet-kampanya-anket işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarında oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden, şirketimizin ve şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin ilgili kişi ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçeceği kanallar aracılığıyla, sözleşme ilişkisi çerçevesinde, yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve sınırda, yasal mevzuat uyarınca ve çizilen sınırlar dahilinde kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarına erişilmek suretiyle, iletişim, hizmet ve ürünlerimize ilişkin bilgi sunulması, anket, müşteri memnuniyeti ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla internet sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya hesapları üzerinden, tedarikçi firmalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, basılı formlar aracılığıyla, yazılı ya da elektronik olarak  toplanabilecektir. 

Ayrıca, Şirketimize ait internet sitesinde kullanılan çerezler (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Sitemizi kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak  kişisel veri sahibinin kişisel verilerini yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Bu kapsamda Şirketimiz, belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; Şirketimizin sunduğu hizmetlerin ifası için işbirliği içerisinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla (bilgi sistemleri ve teknik destek sağlayan yazılım firmaları, danışmanlık firmaları vb.), Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer Kolluk kuvvetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,  Nüfus Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mahkemeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar, işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilerle, iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, yetki vermiş olduğumuz temsilciler, bağlı olduğumuz ve/veya çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yurtiçindeki ve yurtdışındaki sistemler ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

Ayrıca Şirketimiz bilgi sistemlerine ilişkin teknik detaylar sebebiyle elde ettiği kişisel verilerin yurtdışına aktarımı söz konusudur. Söz konusu kişisel veriler depolanıp muhafaza edilebilecek, finansal ve operasyonel süreçler ile pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuat çerçevesinde ve gizlilik esasları dahilinde hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcıları ve/veya iş ortaklarımıza bağlı olduğumuz politikalar uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecektir. KVK Kanunu’nun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimiz KVK Kanunu  Madde 5/2 ve Madde 6/3’te yer alan şartların sağlanması halinde, KVK Kurulu tarafından öngörülen gerekli  önlemleri alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın aktarabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri islenip islenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Kişisel Veri sahipleri, yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 11. maddesindeki haklarına ilişkin taleplerini kimliklerinin tespit edilebileceği bilgi ve belgelerle ve aşağıdaki yöntemlerle ve Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle şirketimize iletebileceklerdir.

Bu çerçevede www.cedent.com.tr adresinde bulunan BAŞVURU FORMUNUN doldurularak;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile bizzat elden veya noter aracılığıyla  “Cerrahpaşa Küçük Kürkçübaşı Mah. Yokuş Çeşme Sok. No:58/1 Fatih/İstanbul” adresine iletilmesi,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketin [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle şirketimize iletilebilecektir.

 

Üçüncü kişilerin İlgili Kişiler adına KVK Kanunu Madde 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Üçüncü kişinin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusu, gerekçesi açıklanarak reddedilebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili Kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • İlgili Kişinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
 • Başvuru sahibinin talep ettiği bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

Şirketimiz İlgili Kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi şirket adresine veya [email protected] e-posta adresine bildirebilirsiniz.

Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma beyanında değişiklik yapma hakkı saklıdır.